vzdělávání nastávajících i stávajících rodičů

Kompetentní rodič

Projekt vzdělává nastávající i stávající rodiče v tématech, která bezprostředně souvisí s péčí o dítě, s péčí o vztah v rodině a s péčí o partnerský vztah rodičů.

Projekt je podporován dotačním programem Rodina a ochrana práv dětí od MPSV. V roce 2023 budou za dotované vstupné poskytnuty tyto aktivity:


Projekt

 • posiluje rodičovské kompetence
 • působí jako prevence nežádoucích jevů v rodinách
 • podporuje vztahy otců k dětem
 • podporuje zdravé sourozenecké vztahy
 • podporuje zdravý vztah mezi partnery (rodiči)
 • organizuje svépomocnou skupinu při kojení
 • organizuje skupinu pro ženy v náročném poporodním období
 • podporuje zdravý životní styl v rodinách
 • organizuje poradnu pro podporu raného vztahu matky a dítěte

V projektu realizujeme okruhy témat pro podporu rodičovských kompetencí:

 1. Podpora partnerské přípravy na rodičovství (přednášky a kurzy vhodné pro nastávající rodiče).
 2. Vzdělávací aktivity pro těhotné ženy a rodiče (témata jako kojení, očkování, naladění se s miminkem v období těhotenství, výchova…)
 3. Podpůrné skupiny pro rodiče:
 • Poporodní setkávání
 • Puberta

4. Psychologické poradenství:

 • Poradna pro raný vztah matka-dítě

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří rodiny s dětmi od 0 do 5 let, partneři, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři z Prahy a okolí.

Těhotné ženy a oba nastávající rodiče vnímají potřebu se připravit na příchod dítěte již v období těhotenství.

Ženy v poporodním období zasluhují více pozornosti a podpory. Vlivem silných hormonálních a životních změn je situace žen po porodu zpravidla velmi náročná. Z tohoto důvodu zařazujeme do projektu více aktivit pro podporu žen při přípravě na šestinedělí a v raném mateřství.

To zahrnuje oblast psychologického poradenství pro ženy v období raného mateřství, podpůrné skupiny pro ženy v poporodním období, přednášky o šestinedělí, kojení a přípravě spolu s partnerem. Tyto aktivity, které směřují k prevenci ohrožené skupiny v oblasti duševního zdraví.

Nově se zaměřujeme také na rodiče starších dětí až do období dospívání. Zařadili jsme podpůrná setkávání pro rodiče dětí v pubertě a kurzy zaměřené na komunikační dovednosti, které posilují schopnost rodičů řešit s osamostatňujícím se dítětem i náročné situace. Aktivity směřují k posílení a rozvoji vztahů v rodinách, což je prevencí společensky nežádoucích jevů.

Cíle projektu

1. Cíl: Informovanost a předání praktických rodičovských kompetencí

Přednášky a workshopy na témata související s přípravou na příchod dítěte a s výchovou dětí. Cílem je zvýšení informovanosti, dovedností a klíčových kompetencí rodičů prostřednictvím praktických i teoretických interaktivních vzdělávacích aktivit.

2. Cíl: Odborná i komunitní podpora pro ženy/matky v obtížné situaci

Poradenství a podpora v obtížných situacích, podpůrné skupiny moderované odborníky, psychologická poradna pro raný vztah matka-dítě. Cílem je vytvoření nízkoprahového bezpečného prostoru pro rodiče (zejména ve ”zranitelném” poporodním období), kde se mohou svěřit se svými rodinnými, výchovnými i partnerskými problémy a dostat komunitní i odbornou podporu.

3. Cíl: Podpora vztahů v rodině, komplexní příprava na rodičovství

Podpora partnerství nastávajících rodičů a rodičů, péče o partnerský vztah, budování vztahů k dětem a rozvíjení sourozeneckých vztahů. Uvědomění si vlastního místa v rodinných vztazích. Zde je naším cílem především komplexní příprava partnerů již v době přípravy na rodičovství (početí a těhotenství) na zásadní životní změnu, kterou příchod nového dítěte do rodiny představuje. Cílem je, aby byl pro oba partnery celý proces těhotenství, porodu a šestinedělí posilujícím zážitkem, který prohloubí a upevní jejich vztah a dobře nastartuje období rodičovské péče. Vnímáme jako velmi potřebné, aby oba partneři našli v tomto procesu své místo, porozuměli jednotlivým fázím a proměnám tohoto období, jak oblasti vztahů, intimity, práce i osobní. Konečným cílem je tedy prevence partnerských konfliktů a rozpadu rodiny.

Projekt je podporován dotačním programem Rodina a ochrana práv dětí od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kompetentní rodič