Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DŮLEŽITÉ POJMY

1.1 Toto jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti A centrum – Váš průvodce těhotenstvím a rodičovstvím, o. p. s., se sídlem Vítkova 241/10, 186 00 Praha 8 – Karlín, identifikační číslo: 26651327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1256 (dále jen „A centrum“). Obchodní podmínky jsou sepsány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”).

1.2 A centrum nabízí lekce a semináře (dále jen „Program”) v prezenční i online formě, a to fyzickým osobám i podnikatelům (dále jen „Účastník”). Účastníkem se stává ten, kdo si v A centru rezervuje místo na Programu (dále jen „Objednávka”). Postup rezervace je popsán níže a jejím dokončením dává Účastník najevo, že četl Obchodní podmínky a souhlasí s nimi. Rezervace obvykle probíhá přes Rezervační systém.

1.3 Podnikatel může být Účastníkem pro potřeby svého vzdělávání, nikoli však pro účely prodeje dalším osobám.

1.4 Sjedná-li si Účastník s A centrem odlišné podmínky než je uvedeno v Obchodních podmínkách, mají tyto individuálně sjednané podmínky vyšší váhu než Obchodní podmínky.

1.5 Obchodní podmínky i Objednávka jsou sjednávány v českém jazyce.

1.6 K datu vydání těchto Obchodních podmínek může Účastník kontaktovat A centrum na adrese uvedené v úvodu, na telefonním čísle 605253345 nebo e-mailové adrese info@acentrum.eu. A centrum provozuje webové stránky na adrese www.acentrum.eu, kde je mimo jiné možné dohledat aktuální kontaktní údaje.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 S osobními údaji nakládá A centrum v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, za účelem poskytování Programu nebo Newsletteru.

2.2 Pro přihlášení na Program se musí Účastník přihlásit do Rezervačního systému, prostřednictvím uživatelského účtu založeného v rezervačním systému, nebo prostřednictvím účtu Facebook či Google.

2.3 Účastník má možnost přihlásit se k odběru Newsletteru, z jehož odběru se může kdykoli odhlásit.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace Programů umístěná na webu A centra je informativního charakteru. Nabízený Program je rozdělen na lekce obvykle pohybového charakteru, konané každý týden (dále jen „Pravidelný program”) a programy obvykle vzdělávacího charakteru, konané v delších intervalech (dále jen „Semináře”). Toto dělení má usnadnit orientaci v Obchodních podmínkách, o zařazení konkrétního Programu rozhoduje A centrum.

3.2 A centrum preferuje vytvoření Objednávky online přes webovou stránku www.acentrum.eu, respektive rezervační systém acentrum.inrs.cz. Avšak pokud to okolnosti umožní, lze Objednávku vytvořit také osobně na recepci A centra, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

3.3 Pro vytvoření Objednávky online vyplní Účastník objednávkový formulář na webu A centra. Dbá přitom na správnost vyplněných údajů. Objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup” nebo tlačítko vybraného způsobu platby – tímto se Objednávka pro Účastníka stává závaznou. A centrum obratem potvrdí přijetí Objednávky na zadanou e-mailovou adresu Účastníka (dále jen „Potvrzení”). V případě nedoručení tohoto Potvrzení Účastník zkontroluje všechny složky své e-mailové schránky, a pokud Potvrzení nenalezne, kontaktuje A centrum pro ověření stavu Objednávky.

3.4 Dokladem o vytvoření Objednávky a jejím zaplacení může být například faktura, zjednodušený daňový doklad, pokladní doklad nebo doklad o přijetí platby z bankovního účtu (dále jen “Doklad”). Doklad je vystavován automaticky nebo v případě zájmu. Automaticky vystavený Doklad bude Účastníkovi zaslán spolu s potvrzením o přijetí platby.

3.5 Potvrzení o přijetí platby je vystavováno automaticky nebo v případě zájmu. Koná-li se Program online, obdrží Účastník vysílací odkaz společně s potvrzením o přijetí platby nebo s dostatečným předstihem.

3.6 Je-li v názvu Programu uvedeno „záznam", bude z tohoto Programu pořízen záznam, který bude k dispozici účastníkům po určený čas nebo bude sloužit k dalšímu prodeji. Vytvořením Objednávky uděluje Účastník souhlas se šířením tohoto záznamu, včetně případného svého výstupu (např. vystoupil-li v průběhu s dotazem).

3.7 Není-li dostupná možnost rezervace na zvolený Program, může to být například z důvodu naplnění kapacity nebo z důvodu automatického uzavření Programu v přednastavené době před jeho začátkem. V případě zájmu o takový Program může Účastník kontaktovat recepci A centra, která jej informuje o možnostech účasti na zvoleném Programu, případně o možnosti zapsání do evidence náhradníků.

3.8 Objednal-li si Účastník online Program, sám a na vlastní náklady si zajistí potřebné technické vybavení potřebné k tomu, aby se Programu mohl zúčastnit.

3.9 Zakoupením jednoho kusu Programu vzniká nárok na účast pro jednoho Účastníka. V případě Programů pro děti nebo rodiče s dětmi se Účastníkem rozumí rodič a dítě. Podle typu Programu je možné zakoupit účast pro pár nebo pro druhé dítě. Pro třetí a další dítě je účast na Programu zdarma, u Pravidelného programu je účast zdarma i pro partnera či jiný doprovod. Poskytování obsahu dalším osobám je možné pouze s předchozím písemným souhlasem A centra.

3.10 A centrum nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav Účastníka. Účastník volí Program odpovídající jeho fyzickému stavu. Na případná specifika jeho zdravotního stavu včas upozorní lektora.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu za Objednávku (dále jen „Kurzovné”) a platební podmínky nalezne Účastník na webové stránce s objednávkovým formulářem, v Rezervačním systému po kliknutí na tlačítko Rezervovat. Objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup” nebo tlačítko vybraného způsobu platby. Není-li u Programu dostupná požadovaná platební metoda, kontaktuje Účastník recepci (týká se především zaměstnaneckých benefitů).

4.2 Objednávku je možné uhradit níže uvedenými způsoby, které lze i kombinovat. Pro různé typy Programů nemusí být dostupné všechny způsoby platby. Doklad bude Účastníkovi zaslán spolu s potvrzením o provedení platby nebo na požádání.

4.2.1 Hotově či platební kartou na recepci A centra.

4.2.2 Permanentkou. Permanentka platí na všechny jednorázové Programy, na které se lze přihlásit přímo přes Rezervační systém (nikoli u lektora). Uplatnění Permanentky na Kurz (ucelený cyklus lekcí) může být Účastníkovi po dohodě umožněno, ovšem není na něj nárok.

4.2.3 Kreditem. Ke vzniku kreditu může dojít různými způsoby – obvykle zakoupením v Rezervačním systému, vrácením platby za zrušený Program nebo fakturací na zaměstnavatele Účastníka. Stav kreditu eviduje recepce A centra, Účastník pak podle svého uvážení. Od zavedení Rezervačního systému bude kredit evidován v něm.

4.2.4 Platební kartou online prostřednictvím platební brány ComGate. Objednávka je uhrazena úspěšným dokončením transakce.
4.2.5 Bankovním převodem online prostřednictvím platební brány ComGate. Objednávka je uhrazena úspěšným dokončením transakce.

4.2.6 Převodem na bankovní účet A centra. Účastník platbu provede na základě instrukcí v Potvrzení objednávky, případně na základě instrukcí od recepce A centra. Účastník je při platbě povinen uvést variabilní symbol a další požadovanou specifikaci, jinak A centrum neručí na hladký průběh při plnění předmětu Objednávky. Objednávka je uhrazena ve chvíli připsání příslušné částky na účet A centra.

4.2.7 Zaměstna­neckými benefity Benefit plus, Edenred a Sodexo. Platí pro nákup všech Programů A centra, na které je možné se rezervovat přes objednávkový formulář na webu A centra nebo Rezervační systém. Není možné využít na Programy, na které se Účastník rezervuje přímo u lektora. A centrum přijímá kartu Edenred Benefits Card, Sodexo Flexi Pass Card a Multi Pass Card, papírové poukázky Edenred Multi, Sport&Kultura, Academia a Dárkový a Sodexo Flexi Pass, Smart Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass a Bonus Pass.

4.2.8 Zaměstna­neckými benefity MultiSport. Kartou MultiSport lze uhradit prvních 60 minut pohybových lekcí Pravidelného programu, na které je možné se rezervovat přes objednávkový formulář na webu A centra, a které nejsou součástí cyklu.

4.2.9 Dárkovým nebo slevovým poukazem. Dárkový poukaz lze zakoupit na recepci nebo webu A centra, slevové poukazy jsou vydávány v rámci speciálních akcí a mají jasně stanovené podmínky platnosti.

4.2.10 Uplatněním slevy 15 % v rámci Klubu pevného zdraví od VZP.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZRUŠENÍ REZERVACE

5.1 Podle §1837 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od jejího uzavření, nevztahuje-li se na něj výjimka z tohoto práva uvedená tamtéž. Toto právo se neuplatní, je-li Účastníkem podnikatel.

5.2 Potřebuje-li Účastník stornovat Objednávku nebo její část, je povinen to udělat nejpozději v níže stanoveném termínu před začátkem příslušného Programu, ideálně však jakmile zjistí změnu okolností. U Objednávek vytvořených přes Rezervační systém probíhá stornování v Rezervačním systému, v ostatních případech telefonicky či e-mailem. Při pozdějším stornování si A centrum účtuje storno poplatek ve výši 50% Kurzovného. V případě, že se Účastník bez omluvy nezúčastní Programu, je storno poplatek 100% Kurzovného, a to i v případě, že zvolil platbu na místě. Účastník za sebe může najít náhradníka. Pro Pravidelný program, obvykle s možností úhrady až před jeho začátkem platí, že je potřeba jej stornovat nejpozději 3 hodiny před začátkem. Pro Semináře, obvykle se splatností stanovenou do určitého data platí, že je potřeba je stornovat nejpozději 3 dny před začátkem.

5.3 A centrum si vyhrazuje právo v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků či technických problémů zrušit Pravidelný program nejpozději dvě hodiny před jeho začátkem, Seminář nejpozději jeden den před jeho začátkem. Účastník má v takovém případě nárok na vrácení celého Kurzovného. A centrum kontaktuje Účastníka na telefonním čísle uvedeném v Objednávce. Snahou A centra je, aby ke zrušení Programu dojít nemuselo.

5.4 Případné vrácení Kurzovného proběhne způsobem kterým bylo uhrazeno nebo jiným smluveným způsobem, bez zbytečného odkladu.

5.5 A centrum má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Účastník závažně poruší povinnosti plynoucí ze smlouvy.

6. REKLAMACE A STÍŽNOSTI

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2 A centrum je zodpovědné za to, že nabízený Program odpovídá prezentovanému popisu, případně objektivnímu očekávání Účastníka s ohledem na povahu Programu.

6.3 Je-li Účastník nespokojen s Programem nebo čímkoli souvisejícím a cítí-li potřebu Objednávku reklamovat či podat stížnost, může tak učinit prostřednictvím kontaktu uvedeného v úvodu těchto Obchodních podmínek, přičemž toto učiní co nejdříve je možné, nejpozději však do 15 dnů. V případě ústní komunikace může Účastník požadovat písemné potvrzení, že A centrum jeho požadavek přijalo.

6.4 Ohledně vyřízení požadavku Účastníka jednají obě strany bez zbytečného odkladu. A centrum se zavazuje vyřídit reklamaci či stížnost do 15 dnů od obdržení všech informací potřebných k jejímu posouzení. S ohledem na okolnosti může být žádost vyřízena například nápravou vady, přiměřenou slevou z Kurzovného nebo odstoupením od smlouvy.

6.5 Reklamace nebo dotazy k platbám učiněným přes platební bránu lze řešit s poskytovatelem platební brány, společností ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, a to na kontaktním emailu platby-podpora@comgate.cz nebo telefonním čísle +420 228 224 267.

6.6 K případnému mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 V případě změn v těchto Obchodních podmínkách se obchodní vztah řídí zněním platným v okamžiku uzavření smlouvy. V Praze dne 6. 12. 2021